RODO

 

Szanowni Klienci, od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). W związku z tym, chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez PH Paulina Napert spółka jawna Waszych danych osobowych oraz o przysługujących Wam w związku z tym prawach. Zależy nam, abyście mieli kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort składania zamówień. Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Waszą prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Wasze dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możecie wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej „Klauzuli informacyjnej o ochronie danych osobowych”.

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest PH Paulina Napert spółka jawna z siedzibą w Warszawie, 04-975, ul. Młoda 7. Gromadzimy Państwa dane osobowe uzyskane podczas rejestracji zamówienia, w szczególności:

 

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu, numer rachunku bankowego

 

 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego oraz dane zawarte w dokumentach finansowych.

 

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 

 • zawierania i realizacji umowy kupna-sprzedaży oraz świadczenia obsługi reklamacji zakupionych produktów oraz ich zwrotów • realizacji obowiązków PH Paulina Napert spółka jawna przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych

 

 • ochrony praw PH Paulina Napert spółka jawna zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

 

 • uzasadnionego interesu PH Paulina Napert spółka jawna w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług PH Paulina Napert spółka jawna (marketing bezpośredni),

 

 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

 

Firma PH Paulina Napert spółka jawna może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 

 1. podmiotom, z którymi PH Paulina Napert spółka jawna ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków PH Paulina Napert spółka jawna przewidzianych prawem, ochrony praw PH Paulina Napert spółka jawna zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu PH Paulina Napert spółka jawna rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; W szczególności PH Paulina Napert spółka jawna może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: podmioty świadczące naszej firmie usługi księgowe (na podstawie wystawionych faktur sprzedaży), firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty te zobowiązane są na mocy prawa, do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe,

 

 1. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

 

Firma PH Paulina Napert spółka jawna zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez PH Paulina Napert spółka jawna, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i PH Paulina Napert spółka jawna.

 

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 

 1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od PH Paulina Napert spółka jawna potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. PH Paulina Napert spółka jawna Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

 

 1. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

 

 1. usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a PH Paulina Napert spółka jawna ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe, 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, PH Paulina Napert spółka jawna wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,

 

 1. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez PH Paulina Napert spółka jawna oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,

 

 1. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na PH Paulina Napert spółka jawna może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować

 

-mailowo: paulina@swiatdziecka.net.pl

 

-listownie: PH Paulina Napert spółka jawna ul. Młoda 7,04-975 Warszawa

 

-telefonicznie pod nr.+48 22 872 10 99

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium